Start Now
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi
 • KVKK Aydınlatma Metni
 • KVKK Başvuru Formu
 • İptal ve İade Koşulları
 • KVKK Başvuru Formu

  SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  GENEL AÇIKLAMALAR

  1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

  2. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“SHOPINEXT”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 

  3.Bu kapsamda “yazılı” olarak SHOPINEXT’e yapılacak başvurular, işbu form doldurularak;

  a)Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya şahsi başvurunuzla “İdealtepe Mah. Dik Sok. No:13/2 Maltepe/İstanbul” adresine iletilmesi,

  b)Elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya SHOPINEXT’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak shopinext@hs01.kep.tr  adresine, iletilebilecektir.

  4.Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular SHOPINEXT’in internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 

  5.SHOPINEXT’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin SHOPINEXT’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. SHOPINEXT’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

  6.Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

  7.SHOPINEXT’in başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

  A. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

  İsim:    

  Soy İsim:    

  T.C. Kimlik No:    

  Telefon No:    

  E-posta:    

  Adres:

  B. Başvuru Sahibinin SHOPINEXT’le Olan İlişkisi

  Lütfen SHOPINEXT’le olan ilişkinizi belirtiniz. (Ürün ya da hizmet alıcısı, Çevrimiçi Ziyaretçi, Satıcı, Aday Satıcı, Çalışan Adayı, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi vb.)

  Ürün/hizmet alıcısı

  Misafir Müşteri 

  Çevrimiçi Ziyaretçi

  Satıcı

  Aday Satıcı

  Çalışan Adayı

  Diğer: ………………………………….…………………………………………………

  SHOPINEXT içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): ……………………..........................................................

  ***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

  Çalıştığınız yıllar:…………..……………………………...

  Çalıştığınız birim:…………..……………………………...    

  ***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

  İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:……….................

  İş başvurusunun yapılış şekli:………………………........

  ***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

  Çalıştığınız firmanın unvanı:………………………………

  Çalıştığınız pozisyon:……….……………………………...

  C.    Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

  D.    Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

  Adresime gönderilmesini istiyorum

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

  (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

  Elden teslim almak istiyorum

  (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

  İşbu form, SHOPINEXT’le olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için SHOPINEXT tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde SHOPINEXT, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

  Adı Soyadı:

  Başvuru Tarihi:

  İmza: