Start Now
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi
 • KVKK Aydınlatma Metni
 • KVKK Başvuru Formu
 • İptal ve İade Koşulları
 • KVKK Aydınlatma Metni

  SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


  SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“SHOPINEXT” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketin internet sitesi, mobil uygulamalar vb. kanallarla etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1.    Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

  Kanun uyarınca İdealtepe Mah. Dik Sok. No:13/2 Maltepe/İstanbul adresinde mukim SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusudur.

  2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Ürün ya da hizmet alıcılarına, çevrimiçi ziyaretçilere, üye satıcılara, satıcı adaylarına, Şirkette çalışmak isteyen çalışan adaylarına, çalışanlara, tedarikçilere, tedarikçi çalışanlarına ve yetkililerine ait kişisel veriler, SHOPINEXT tarafından genel olarak; Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi, Şirketin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

      Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Çevrimiçi Ziyaret Verilerinin İşlenmesi,

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

      Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      İşlenen Verilerin Güncel Ve Doğru Olmasının Sağlanması Amacıyla Gerekli Düzenlemelerin Yapılması,

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

      Müşteri Deneyimlerinin İyileştirilmesi,

      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

      Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,

      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Talep / Şikayetlerin Takibi,

      Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Ürün Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi,

      Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

      Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  3.    Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Bu kapsamda; işlenen Ürün ya da hizmet alıcılarına ait verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, faturanın ilgili kişiye gönderimi için adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi satıcı ve kargo şirketi ile, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile, ürün ya da hizmet alıcıları ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, üye satıcılara ait veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle, kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına paylaşılmaktadır.

  4.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketin yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, Üye Müşteri işlem, Misafir Müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, ve pazarlama kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  5.    Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

  Dilediğiniz zaman SHOPINEXT’ea başvurarak;

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

      Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

      Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde İdealtepe Mah. Dik Sok. No:13/2 Maltepe/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak shopinext@hs01.kep.tr  adresine iletebilirsiniz. SHOPINEXT, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.